Burmistrz Czerska ogłasza

Artykuł sponsorowany
Na podstawie art. 17 pkt. 1) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 poz. 647) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Czersku w dniu 26 września 2013r. uchwał:

1. nr XXX/235/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic: 21 Lutego i Podleśnej,
2. nr XXX/236/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulicy Cisowej,
3. nr XXX/237/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulicy Łubianka,
4. nr XXX/238/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk w obrębie geodezyjnym Łąg Lipki,
5. nr XXX/239/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk w obrębie geodezyjnym Rytel,
6. nr XXX/240/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk w obrębie geodezyjnym Będźmierowice,
7. nr XXX/241/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk w obrębie geodezyjnym Odry,
8. nr XXX/242/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulicy Alei 1000-Lecia w Czersku,
9. nr XXX/243/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic: Królowej Jadwigi i Pomorskiej,
10. nr XXX/244/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części działki o nr 273 w obrębie geodezyjnym Łąg Lipki,
11. nr XXX/245/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk we wsi Lutom,
12. nr XXX/246/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk we wsi Modrzejewo.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Czersku, ul. Kościuszki 27 w terminie 21 dni od daty ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 39.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227) informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta i gminy Czersk w obrębie geodezyjnym Czersk – miasto, Łąg Lipki, Rytel, Będźmierowice, Odry, oraz do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta i gminy Czersk w obrębie geodezyjnym Czersk – miasto, Łąg Lipki, Lutom, Rytel.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Czersku, pok. 22, składać uwagi i wnioski do opracowywanego dokumentu w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Uwagi i wnioski zgodnie z art. 40 w/wym. ustawy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Burmistrza Czerska. Zgodnie z art. 41 ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu pozostawi się bez rozpatrzenia.

BURMISTRZ CZERSKA

Dodaj ogłoszenie