Konkurs na dyrektora Ośrodka Kultury w Łęgu

Artykuł sponsorowany
Burmistrz Czerska ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury w Łęgu.  

1)   Adres jednostki i określenie stanowiska pracy:

Adres jednostki: Ośrodek Kultury w Łęgu, ul. Chojnicka 30, 89-652 Łąg
Nazwa stanowiska: Dyrektor Ośrodka Kultury w Łęgu
Wymiar czasu pracy: pełny etat
Rodzaj zatrudnienia: stosunek pracy na podstawie powołania na czas określony - 5 lat
 
2)   Kryteria formalne wyboru kandydata:
 
I.              niezbędne:

a)      wykształcenie wyższe,
b)      co najmniej 3 letni staż pracy,
c)      obywatelstwo polskie,
d)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e)      brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe,
f)       stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 
II.            dodatkowe:

a)     doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzkim lub w działalności kulturalno – społecznej,
b)    wykształcenie wyższe preferowane w zakresie kultury, oświaty, turystyki,
c)     preferowane uprawnienia instruktora w instytucji kultury,
d)    znajomość aktów prawa:

Ø ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
(t. j. - Dz. U z 2012 r., poz. 406 ze zm.) oraz aktów prawnych z nią związanych,
Ø ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t. j. -  Dz. U. z 2012 r., poz. 642 ze zm.) oraz aktów prawnych z nią związanych,
Ø ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t. j.  - Dz. U. z 2013 r., poz. 611 ze zm.) oraz aktów prawnych z nią związanych,
Ø ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 ze zm.),
Ø ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. -  Dz. U. z 1998 r., Nr 21 poz. 94 ze zm.),
Ø ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 907 
ze zm.),
Ø ustawy o finansach publicznych w zakresie działalności instytucji kultury (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).
 
3)      Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a)      gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
b)      tworzenie warunków rozwoju autorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
c)        tworzenie warunków dla rozwoju folkloru a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
d)      rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb zainteresowań kulturalnych,
e)        edukacja kulturalna i wychowywanie przez sztukę,
f)        organizowanie różnych imprez o charakterze lokalnym i regionalnym,
g)       współpraca z zakładami pracy, związkami, organizacjami w przedmiocie upowszechnia kultury,
h)        podejmowanie różnych działań w kierunku popularyzacji kultury,
i)         przygotowywanie informacji na temat działalności placówki dla potrzeb rady, burmistrza,
j)         sporządzanie planów pracy oraz sprawozdań z ich realizacji,
k)      inicjowanie różnych form działalności gospodarczej celem pozyskania dodatkowych dochodów dla placówki,
l)       współpraca z innymi instytucjami upowszechniania kultury w rozwijaniu i zaspakajaniu oświatowych, kulturalnych i turystycznych potrzeb społeczeństwa,
m)     współpraca z Ośrodkiem Kultury w Rytlu i Czersku w zakresie organizacji imprez kulturalnych o charakterze gminnym,
n)      popularyzacja czytelnictwa oraz doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,
o)      zarządzanie placówką i reprezentowanie jej na zewnątrz,
p)      odpowiedzialność za powierzony majątek,
q)      prowadzenie całokształtu spraw kadrowych pracowników Ośrodka,
r)       wykonywanie innych poleceń służbowych.
 
4)   Wymagane dokumenty:

a)      zgłoszenie udziału w konkursie,
b)      projekt programu działania Ośrodka Kultury w Łęgu,
c)      kwestionariusz osobowy,
d)      życiorys (CV) ,
e)      dokumenty stwierdzające kwalifikacje, wykształcenie i doświadczenie ( świadectwa, dyplomy itp.- kopie),
f)       orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku Dyrektora Ośrodka Kultury w Łęgu,
g)      oświadczenie o niekaralności,
h)      zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j . - Dz. U. z 2002 r.,  Nr 101 , poz. 926 ze zm. ).
 
5)   Dodatkowe informacje:

Z warunkami organizacyjno – finansowymi działalności Ośrodka Kultury w Łęgu można zapoznać się w Zespole Obsługi Finansowej w Czersku przy ul. Dworcowej 31 ( tel. 52-398-45-30) oraz w Ośrodku Kultury w Łęgu ( tel. 52-398-87-18).
 
6)   Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czersku lub pocztą na adres Urzędu: 89-650 Czersk, ul. Kościuszki 27 z dopiskiem: „Konkurs na  kandydata na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury w Łęgu”, w terminie do dnia 8 lipca 2014 r. Ponadto na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego.
ektora
Postanowienie organizatora o ogłoszeniu konkursu podaje się do wiadomości pracownikom instytucji kultury w sposób przyjęty w tej instytucji.

Termin rozpoczęcia postępowania konkursowego- od momentu publikacji w dwóch dziennikach o zasięgu regionalnym. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego -  31 lipca 2014 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ([a]http://bip.czersk.pl;bip.czersk.pl[/a]) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Czersku. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 52-395-48-52, 52-395-48-41,52-395-48-42.
                                                                                                                                                                    
Burmistrz Czerska
Marek Jankowski   
     

Dodaj ogłoszenie