Ogłoszenie Burmistrza Czerska

Artykuł sponsorowany
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Czersk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. - Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) w związku z art. 29 i art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008 r., poz. 1227) oraz uchwały Rady Miejskiej w Czersku Nr XX/145/12 z dnia 27 września 2012 r.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk w obrębie geodezyjnym Mokre wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 31 lipca 2014 r. do 21 sierpnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czersku, ul. Kościuszki 27, pok. 21 w godz. od 8:00 do 14:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2014 r. w sal 33 Urzędu Miejskiego w Czersku o godz.10:00.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego
i prognozy oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Czerska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 września 2014 r.

Dodaj ogłoszenie