Ogłoszenie Burmistrza Czerska

Redakcja
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenu ulic: Widokowej i Wrzosowej we wsi Ostrowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art.17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn.zm.) oraz na podstawie art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235) oraz Uchwały Nr XLVII/462/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 10 listopada 2010 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu.

PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU W REJONIE ULIC :
WIDOKOWEJ I WRZOSOWEJ WE WSI OSTROWITE WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
.

w dniach od 21 stycznia 2015 r. do 18 lutego 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czersku, ul.Kościuszki 27, pok. 21, w godz. od 8:00 do 14:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29 stycznia 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czersku o godz. 10:00.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Wniesienie uwag wymaga formy pisemnej. Mogą być one wnoszone również za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym oraz dodatkowo ustnie do protokołu podczas w/wym. dyskusji publicznej.

Uwagi należy kierować do Burmistrza Czerska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 marca 2015 r.

Mniej wina w Europie

Wideo

Dodaj ogłoszenie