OGŁOSZENIE

Artykuł sponsorowany

BURMISTRZ CZERSKA

3 października 2018 r

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk we wsi Ostrowite w rejonie ulic: Widokowej, Wrzosowej i Jodłowej

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Czersku Nr IX/93/15 z dnia 3 września 2015 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk we wsi Ostrowite w rejonie ulic: Widokowej, Wrzosowej i Jodłowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 12 października 2018 r. do 12 listopada 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czersku, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk w godz. od 7:00 do 15:00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6 listopada 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czersku o godz. 10.00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Czerska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2018 r. Na podstawie art. 39, art. 40, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu w dniach od 12 października 2018 r. do 12 listopada 2018 r. do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk we wsi Ostrowite w rejonie ulic: Widokowej, Wrzosowej i Jodłowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Czersku, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk. Uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym w Urzędzie i na adres Urzędu Miejskiego w Czersku, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk, w terminie wyłożenia oraz w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2018 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Czerska.

Burmistrz Czerska
Jolanta Fierek

Dodaj ogłoszenie