Wojtal: przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Artykuł sponsorowany
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 268 w miejscowości Wojtal.

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Czersku uchwały nr XL/341/14 z dnia 25 września 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 268 w miejscowości Wojtal.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czersku, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk w terminie do dnia 16 grudnia 2014 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.) informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 268 w miejscowości Wojtal.

Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Czersku, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk. Uwagi i wnioski do ww. dokumentu mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czersku, ul. Kościuszki 27, 89-659 Czersk w terminie do dnia 16 grudnia 2014 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Czerska.

BURMISTRZ CZERSKA

Dodaj ogłoszenie